VerCo mentorschap, uw mentor in Limburg
Hart voor uw verhaal

Algemene voorwaarden

VerCo werkt volgens de voorwaarden van beroepsverenigingen ABvC en RBCZ.

Hieronder volgen toelichtingen naar aanleiding van veelgestelde vragen:


Commitment

U kunt er als cliënt van VerCo op rekenen dat VerCo zich naar beste kunnen inzet om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (d.w.z. een afspraak dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen VerCo en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.


Vertrouwelijkheid

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. VerCo is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het dossier dat VerCo bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik, tenzij de wet dit anders voorschrijft. VerCo neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg, en met toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtenprocedure.


 

Noodgevallen

 

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.


Betaling

 

Na iedere sessie ontvangt u een digitale nota, volgens het geldende of overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen of wettelijk bepaald. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.


Afspraak afzeggen

Afspraken kunnen kosteloos worden afgezegd indien minder dan 24 uur voor de geplande afspraak wordt de sessie in rekening gebracht. Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd, eventueel kan dit door de voicemail in te spreken met duidelijke vermelding om welke sessie het gaat. Met vermelding van naam en telefoonnummer. Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden.


Klachtenregeling

  • Eventuele klachten met betrekking tot counselling kunnen worden voorgelegd bij de ABvC en de SCAG. Deze klachtenregeling is toegankelijk voor cliënten en andere belanghebbende.
  • Eventuele klachten met betrekking tot mentorschap kunnen voorgelegd worden aan de kantonrechter. Zie hiervoor ook de klachtenregeling zoals bij  intake uitgereikt.


Aansprakelijkheid

VerCo is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies/begeleiding. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor (pogingen tot) zelfverminking of zelfdoding kan VerCo nimmer aansprakelijk worden gesteld.


Counselling/begeleidingssessies

VerCo heeft het recht een sessie te annuleren tot 1 uur voor aanvang. Je ontvangt hierover altijd bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.


Wijzigingen

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2018 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door VerCo wordt aangegeven. Tenzij wettelijk anders bepaald. Een klachtenregeling is voorzien door de ABvC , algemene beroepsvereniging voor counselling.